Piegādes politika
[Tirdzniecības piezīmes
Šī platforma piedāvā ierobežotu produktu skaitu. Lūdzu, pēc izvēles izdarīšanas pēc iespējas ātrāk pabeidziet pasūtīšanas procesu. Preces pievienošana iepirkumu grozam nenozīmē, ka esat pabeidzis pasūtījumu. Ja cits lietotājs pabeigs pasūtīšanas procesu pirms jums, sistēma jums paziņos, ka jūsu prece ir izpārdota, tāpēc, lūdzu, izņemiet to no sava iepirkumu groza.
Jums ir jāveic pasūtījums saskaņā ar platformas sniegto apstiprināto produkta daudzumu un cenu mehānismu. Uzņēmums pieņem jūsu pasūtījumu, ja vien tas netiek atteikts 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas pamatota iemesla dēļ. Tomēr, ja jūs jau esat samaksājis, darījums tiek uzskatīts par noslēgtu, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi.
Platformai ir jānosaka maksimālais limits atsevišķu patērētāju veikto pasūtījumu skaitam attiecībā uz konkrēto produktu. Gadījumā, ja pasūtījums tiek veikts, pārsniedzot daudzuma ierobežojumu, vai ja viens un tas pats patērētājs atkārtoti veic vairākus pasūtījumus vairākos kontos, platforma ir atbildīga par preču nosūtīšanu individuālajam patērētājam tikai saskaņā ar daudzuma ierobežojumu.
Preču piegāde platformā notiek, pamatojoties uz veidu, ko esat izvēlējies un norādījis pasūtījuma veikšanas laikā. Preču cenās nav iekļautas piegādes izmaksas. Tomēr, ja jūs atbilstat noteiktām akcijām, piegādes izmaksas sedz Sabiedrība, pamatojoties uz jūsu izvēlēto piegādes metodi. Ja daļējas atgriešanas gadījumā nav iespējams izmantot preferenciālo piegādi, Sabiedrība no jūsu atcelšanas atmaksājamās summas iekasēs sākotnējās pasūtījuma piegādes izmaksas (piegādes izmaksas būs tādas, kā paziņots platformā pasūtījuma veikšanas brīdī).
Jums ir jāizmanto savas tiesības izbeigt līgumu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19. pantu 7 dienu uzrāviena periodā pēc preces saņemšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka augšupielādes periods nav izmēģinājuma periods. Tas tiek izmantots tikai, lai novērtētu, vai esat iegādājies preci. Ja atgrieztā prece nav jaunā un pilnīgā stāvoklī (ieskaitot preces oriģinālo iepakojumu), tas var ietekmēt jūsu tiesības izbeigt līgumu un saņemt naudas atmaksu.
Ja mums saskaņā ar likumu vai līgumu ir pienākums jums atmaksāt naudu, jūs piekrītat, ka mēs atmaksu veiksim iepriekš jūsu tiešsaistes kontā Platformā. Jums vienmēr ir jānokārto sava tiešsaistes konta atlikums un jāpieprasa atmaksa savā fiziskajā kontā. Sabiedrība būs atbildīga par jebkādām saistītām apstrādes nodevām.
Jautājumos, kas neattiecas uz iepirkšanos Platformā, lūdzu, skatiet Platformā sniegtos iepirkšanās norādījumus. Intelektuālā īpašuma tiesības
Viss Platformas saturs, tostarp, bet ne tikai: produktu fotogrāfijas, modeļu fotogrāfijas, mākslinieciskās ilustrācijas, platformas struktūra, programmēšana, platformas ekrāna izkārtojums, dizaina izkārtojums, preču zīmes, citas zīmes vai informācija u. c., pieder Sabiedrībai vai attiecīgajiem intelektuālā īpašuma tiesību īpašniekiem saskaņā ar likumu, ir pakļauts Autortiesību likuma, Preču zīmju likuma, Patentu likuma, Komercnoslēpumu likuma, Godīgas tirdzniecības likuma aizsardzībai. Bez iepriekšējas Sabiedrības vai tiesību īpašnieka atļaujas vai pilnvarojuma tos nedrīkst izmantot patvaļīgi, lai izvairītos no tiesību pārkāpuma vai atbildības par likuma pārkāpumu.
Līguma pārkāpums
Jūs piekrītat, ka strīdos, kas izriet no Platformas lietošanas vai iepirkšanās Platformā, ja vien likumā nav noteikts citādi, atbildība tiks ierobežota trīs reizes lielākas summas apmērā nekā summa, ko Jūs faktiski samaksājāt Sabiedrībai par Platformas lietošanu vai pirkumu. Tas pats attiecas uz jūsu atbildību pret Sabiedrību par Platformas lietošanas noteikumu pārkāpšanu vai citu līguma pārkāpumu.
[Pakalpojuma apturēšana un atruna
Sabiedrība uzturēs Platformas normālu darbību tādā veidā un ar tādu tehnoloģiju, kas atbilst dominējošai un pamatoti paredzamai drošībai. Turpmāk minētajos apstākļos Sabiedrībai ir tiesības pilnībā vai daļēji apturēt šajā platformā sniegtos pakalpojumus bez pienākuma iepriekš jūs par to informēt, un Sabiedrība nav atbildīga par jebkādu kompensāciju vai atlīdzību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas tādējādi radušies:
ar šo platformu saistīto aparatūras un programmatūras iekārtu pārvietošana, nomaiņa, modernizācija, apkope vai remonts; pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana vai traucējumi, ko izraisījušas dabas katastrofas vai citi nepārvaramas varas faktori; pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana vai traucējumi, ko izraisījuši telekomunikāciju vai tīmekļa vietņu uzņēmumu pakalpojumu pārtraukumi vai citi iemesli, kas nav saistīti ar Sabiedrību; šajā platformā attēlotā informācija ir pakļauta ārējai kļūdai vai ir viltota, falsificēta, dzēsta vai atgūta, vai sistēma ir pārtraukta vai nespēj normāli darboties; lietotāji pārkāpj šo platformu, lai sniegtu visus vai daļu pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma; Sabiedrība nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ko izraisījuši šādi normālu darbību; lietotājiem sniegto pakalpojumu apturēšanu vai pārtraukšanu platformas lietošanas noteikumu vai likuma pārkāpumu gadījumā; citos gadījumos, kad Sabiedrība uzskata par nepieciešamu apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu. Ja Sabiedrības paredzamā aparatūras un programmatūras uzturēšanas plāna dēļ var tikt apturēta vai pārtraukta šīs tīmekļa vietnes pakalpojumu sniegšana, Sabiedrība par pakalpojumu apturēšanu vai pārtraukšanu šajā platformā paziņos atbilstošā veidā, cik vien iespējams, pirms šādas situācijas iestāšanās. Noklusējums
Lai aizsargātu visu šīs platformas lietotāju tiesības un intereses, ja ir iestājies kāds no šādiem apstākļiem, Sabiedrība var apturēt vai izbeigt jūsu tiesības iepirkties vai atteikt jums iespēju izmantot visus vai daļu šīs platformas pakalpojumu: Nepareizas vai nepatiesas informācijas sniegšana, lai pieteiktos; Neatļauta kredītkaršu izmantošana vai cita veida krāpnieciska finanšu kontu izmantošana; Personisku iemeslu dēļ nosūtīti atpakaļ sūtījumi vai vairāk nekā Sabiedrības norādītais nesaņemamo sūtījumu skaits.
(1) Izvēlas preces saņemt un apmaksāt tās lielveikalā, kā arī neizdodas saņemt preces norādītajā veikalā paziņojuma termiņā.
Paņemt preces norādītajā veikalā paziņojuma termiņā
(2) Izvēlēties piegādi mājās un samaksāt par piegādi. Neviens neparakstās par sūtījumu vai atsakās pieņemt sūtījumu, kad to piegādā loģistikas uzņēmums.
Bieža sūtījumu atgriešana personisku faktoru un citas uzņēmuma konstatētas uzvedības dēļ; uzmākšanās vai nepiedienīga valoda un uzvedība pret uzņēmuma klientu apkalpošanas nodaļu; citi platformas lietošanas noteikumu pārkāpumi vai likuma pārkāpumi, abu pušu vienošanās neievērošana, ļaunprātīga pakalpojumu klienta tiesību un interešu ļaunprātīga izmantošana. Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja Sabiedrība aptur vai pārtrauc Jūsu tiesības iepirkties saskaņā ar Platformas lietošanas noteikumiem vai atsakās izmantot visus Platformas pakalpojumus vai to daļu, Jūsu piekrišana nav jāsaņem, un Sabiedrība nav atbildīga pret Jums vai jebkuru uzņēmumu. Trešo personu pienākumi vai atbildība. [Šīs piekrišanas spēkā esamība, piemērojamie tiesību akti un jurisdikcijas tiesa]. Visu šo Platformas lietošanas noteikumu vai to daļas spēkā neesamība neietekmē citu līgumu spēkā esamību. Tiesības un pienākumi starp jums un mums tiek noteikti saskaņā ar šiem Platformas
lietošanas noteikumiem un attiecīgajiem piemērojamiem paziņojumiem vai kodeksiem. Strīda gadījumā jūs varat iesniegt sūdzību vai atbildēt uz Platformā reģistrēto klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju, un abas puses strīdu risina sarunu ceļā, labticīgi un saskaņā ar godīguma, uzticamības, vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma principiem. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, abas puses vienojas, ka pirmās instances tiesa ir apgabaltiesa, ja vien likumā nav noteikts citādi.